پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها(فرم ارائه پیشنهاد)
      
  شماره پیشنهاد :  
  تاریخ دریافت :  
  پیوست :  
      
  
  ردیف:  نام و نام خانوادگی :  میزان تحصیلات :  شماره پرسنلی:  عنوان شغلی :  واحد:
            
            
            
  
  
  مشخصات پیشنهاد
  شماره پیشنهاد:
  
  
  1- عنوان پیشنهاد :
  
  
  2- پیشنهاد در کدام یک از واحدها قابل اجرا است :
  
  
  3- توضیح روش پیشنهادی :
  
  
  4- نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد :
  
  
  تاریخ :
  
  
  توضیحات اضافی :
  
    
  
  ارسال

5.1.0.0
V5.1.0.0