پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداریهای کشور


     
 ردیف  نام شهرداری  آدرس سایت
 1  شهرداری تهران     www.tehran.ir
 2  شهرداری مشهد  www.mashhad.ir     
 3 شهرداری اصفهان   www.isfahan.ir     
 4  شهرداری تبریز  www.tabriz.ir     
5 شهرداری شیراز   www.eshiraz.ir     
6 شهرداری اهواز   www.ahwaz.ir     
7 شهرداری قم   www.qom.ir     
8 شهرداری کرج   www.karaj.ir     
شهرداری اراک   www.arak.ir     
 10  شهرداری ارومیه  www.urmia.ir     
 11  شهرداری رشت  www.rasht.ir     
 12 شهرداری زاهدان   www.portalzahedan.ir     
 13 شهرداری کرمان   www.kermancity.kr.ir     
 14 شهرداری کرمانشاه   www.kermanshahcity.ir     
 15  شهرداری همدان www.hamedan.ir    

5.1.0.0
V5.1.0.0