پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظرخواهی

نظر شما نسبت به وب سایت جدید شهر چیست؟نظر شما نسبت به عملکرد شهرداری چیست؟ارسال راي 

5.1.0.0
V5.1.0.0